» »

1-3

   , , , , , .
   , , , , - .

1............................6
2. , .................6
3............................
4.............................6
5. ...........................6
6.............................6
7..............................7
8. ..........................7
9.............................7
10. .....................7
11 . .........8
12. .....................8
13. .............8

1-

14. . . . .......9
15. . . ........9
16. ...................................10
17. ..................................10
18. -...............11
19. ..............................11
20.- . ........................11
21.......................................11
22....................11
23. . ...............12
24. . ........................13
25. . ...........13
26.................................14
27. .........14
28.............................14
29. . ..................14
30. ......................15
31. . ...................15
32. . ....................16
33. . .............16
34. ............17
35...........................17
36. ........18
37. ......................19

2-

38. . ...................20
39. ..........................21
40. .........21
41.- . ..............22
42. . .........................22
43. . ...................23
44. . ......................24
45..................................24
46. .-..............25
47.  .-...............26
48. . ..............26
49. . ........................28
50. ..............29
51. . ...................29
52..................................30
53. ..................................31
54.- .............32

3-

55. . .........................33
56.ABE . .....................34
57. . ....................35
58. . ..................36
59. . ......................38
60. ................................39
61. .....................40
62. ........................41
63. - ......................42
64. ...................44
65. ...................46
66. ......47
67. .....................49
68. ............50
69. . .....................53
70. ..................54
71. .................55
72. ..................57
73. ................58

74. . ...........................60

75.. .................61
76...........................61
77.-...........64
78. ...................66
79.....................68
80........................71
81. ...........75

gitara11.pdf| 2282,42 K(2)
# 27 2013 12:46 0
! , . , .
# 21 2018 14:52 0
! .